Nom nom fresh strawberries ๐Ÿ“ ๐Ÿ“๐Ÿ˜Ž

posted 1 week ago

All hand picked blackberry’s nom

posted 1 week ago

Out and about in a field

posted 1 week ago

Walking time ๐Ÿ‘Œ

posted 1 week ago

Waiting for the train to Edinburg


Survived the planes trains and automobiles with 90kg of luggage (3 bags and two hand carry) ๐Ÿ‘Œโœˆ๏ธ๐Ÿš‚๐Ÿš— safe and sound in berwick now, (also landing in Edinburgh the pilot kept calling it edin-burg)Three bags two people planes and trains this may or may not work

posted 2 weeks ago

loriendesse:

middle-earth meme:ย [1/10 scenes]


mynameissnuffaluffagus:

"How many?"

"Lots."

THIS MOVIE
#hp

ian + his family